Izikhahlelo Zo-Tata Bethu

(Praise songs normally provide some hints about history and heritage)


Ngu-Ngxangengxa, u-Ngxang' engxangxasini!!! U-Hoyini bafazi bentsikizi. Intsholo niyiphosile! Nayithatha okwesifazi, kanti yeyesidoda. Niyayibona na imizi yalomlambo, ityityimba nje isombelelwa zingxangxasi? Umabetha ngephunga. Aaa Vumbulula!

U-Zamani akafikeleli ehashini! Uba ngakhwela abuye aqethuke. Unyawana luncinane, efane ilufake emeveni. Udonga lulal' impi ngaphakathi. Nina ma-Maya nisela amanz' endonga, kuba nimi kufutshane nentlambo. Inketshe-nketshe yom-Gcinakazi, alandula ngayo kuma-Ndungwana.

U-Sabel' uyabizwa e-Hohita. Ungabizelwa nto, ubizelwa amaqand' entlandlokazi kuphela. Unamb' enkulu ebhijela e-Hohita. Zaduma izizwe zathi, Aaa Hohita!

Lumka! Wawelwa zingxowa! Yade yathembis' intombi yaku-Cimezile, isakubona ama-Ndungwana elukrozo ukuvela e-Bholothwa. Xelelani u-Maqhuma ayek' ukugeza. Waphela ziintonga zama-Ndungwana. Laduma ilizwe lisithi, Aaa Zanaba!

To comment or to send us interesting stuff about the elders of your side of the family info@sondlo.com