Noxolo Ntombekhaya Sondlo (9 April 2011)

(23 August 1970 - 30 March 2011)


 
Abazili
 
Siculela i-Nkosi
 
Abakwa-Lizwi
 
Kuzukiswa i-Nkosi
 
Iimvumi
 
Nosipho & Ntombekhaya
 
U-Mphathi-nkqubo  
Ah Zanaba! Ah Hohita!
 
Pearl
 
Ah Mdekhwele!
 
Abakwa-Lizwi, oo-nyawontle
 
Wacula kamnandi umfana
 
Ah Zanaba! Ah Nophelo!
 
Ward Councillor
 
Abakwa-Mgidi. Ndlovu! Zidlekhaya! Gengezi!
 
Uyaphuma umkhumbi
 
Emangcwabeni
 
Mrs Nobathembu Nkuzo
 
Philiswa
 
We love you, Thembakazi
 
Olo-ncumo luka-Mmimi
 
Here's tomorrow, today

Beautiful day!
Thank you, everybody!

To send a message info@sondlo.com